Utfall av incitamentsprogram och konvertibelemission

05 MARS 2018

Vid extra bolagsstämma i myTaste AB (publ) (”Bolaget”) den 13 februari 2018 beslutades att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram samt att genomföra en emission av konvertibler. Teckning har nu avslutats, och Bolaget offentliggör idag utfallet av incitamentsprogrammet och konvertibelemissionen.

Incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogrammet 2018/2021, omfattande högst 624 000 teckningsoptioner, har fulltecknats av dotterbolaget 203 Brands AB. Anmälningar om förvärv har inkommit från medarbetare omfattande totalt 100 procent av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna överlåts till deltagare till ett pris om 0,60 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 december 2020 till och med den 5 mars 2021 till en teckningskurs per aktie om 4,95 kronor.

Konvertibelemission

Konvertibelemissionen har fulltecknats, innebärande att Bolaget upptar ett konvertibelt lån om nominellt 11 998 020 kronor. Lånet löper med 10 procent årlig ränta. Räntan förfaller till betalning den 1 mars varje år, första gången den 1 mars 2019. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 1 mars 2021, till en konverteringskurs om 4,95 kronor per aktie.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument