Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Utfall av nyttjade teckningsoptioner i MyTaste

07 JANUARY 2019

Stockholm, 7 januari 2019 – MyTaste AB (publ) (”Mytaste Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Stockholm: Taste) meddelar idag utfallet från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO1) som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i oktober 2017. Nyttjandeperioden avslutades den 31 december 2018 och totalt nyttjades 504 522 teckningsoptioner för teckning av 504 522 aktier till teckningskurs 7,00 SEK per aktie, nyttjandegraden var således cirka 45,83 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs MyTaste därmed cirka 3 532 KSEK före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna är ej föremål för organiserad handel. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier i MyTaste beräknas ske omkring vecka 3, 2019.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i MyTaste med 504 522 aktier från 28 879 836 till 29 384 358 aktier. Aktiekapitalet ökar med 252 261 SEK från 14 439 918 SEK till 14 692 179 SEK.

Kommentar från VD

"Vi vill tacka de som omvandlade sina optioner till aktier under en turbulent tid på börsen. Under hösten har Mytaste Group framgångsrikt fortsatt resan som började för 20 månader sedan, då en ny strategi lanserades för att skapa nya intäktskällor och samarbeten inom prestationsbaserad marknadsföring (lead generation) för e-handelsbutiker. Med Optimizer Invest som nya starka huvudägare och ett nytt kapitaltillskott som möjliggör fler förvärv och flera nya satsningar, går vi nu in i en ny spännande tillväxtfas för Mytaste Group. Likviden från teckningsoptionerna planeras att ytterligare stärka oss på denna tillväxtresa.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 13:00.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB agerade juridisk rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen som genomfördes i oktober 2017 och i vilken teckningsoptionerna av serie 2017/2018 emitterades.

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel 08-440 56 40

E-post: [email protected]

Hemsida: stockholmcorp.se

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel 08-440 56 40

E-post: [email protected]

Hemsida: stockholmcorp.se

Om myTaste AB

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring ave-handelsbutiker. Bolaget har 25 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm. Mytaste Group har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under tickern ”Taste”. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Dokument